หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวันดี สมสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 083-8468549
ตำแหน่งว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวชวนชม คำนวนมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 083-0751194
นางวันดี สมสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-8468549
นางสาวณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 088-9856924