หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2564 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564-2/2564) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2      3