เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว
สำนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
ศาสนสถานสำคัญในตำบลโพตลาดแก้ว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
...................................
ปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 

 
 
 
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 
    CLICK
  บริการประชาชนออนไลน์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1727 ลว. 22 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1721 ลว. 21 ก.ย.65 เรื่อง การโอนจัดสรรฯ ปีงยประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ งวดที่ 2 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3746 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3730 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1682 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1679 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1678 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ (ลบ 0023.3/ว1672 ลว.14 ก.ย.65) [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 3706 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 (ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.3/ว1667 ลว.13 ก.ย.65) [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว1667 ลว.13 ก.ย.65) [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
ลบ 0023.5/ว 3694 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบบ LEC ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 (ลบ 0023.3/ว 1646 ลว.12 ก.ย.65) [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ ฯ (ลบ 0023.3/ว1645 ลว.12 ก.ย.65) [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1639 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฯ (ลบ 0023.3/ว1635 ลว.8 ก.ย.65) [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 

   
 
อบต.มหาสอน ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 292 
อบต.หัวลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยจังหว [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกสลุง ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยหิน วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเน [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่ใกล้บริเวณสายไฟ ณ ซอยเกิดสว่าง หมู่ที่ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง รับซื้อขยะโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.แก่งเสือเต้น วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 22.40 น. งานป้องกันฯ จัดรถยนต์ Ambulance พร้อมเจ้าหน [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.เขาพระงาม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ทะเลชุบศร ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่ 8 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.เขาพระงาม โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร (KPG) เทศบาลตำบ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หัวลำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 4 ประตู (รถประจำตำแหน่ง) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตัวบ้านและห้องน้ำ ของนายวิชาญ งามโชค [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดำเนินการติด [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.เขาพระงาม ประชุมโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียน อสม.) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการย้ายประปาหอถังสูง (แบบแชมเปญ) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมถนน หมู่ที่ 1 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (แบบแชมเป [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (แบบแชมเ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่ามะนาว นายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เข้ารับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียร [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.แก่งเสือเต้น กองช่างกองประปาร่วมงานป้องกันดำเนินการวางมอเตอร์ปั๊มโรงสูบแม่น้ำป่าสัก [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แก่งเสือเต้น กองประปาดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนบริเวณซอย 26 27สายตรี [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แก่งเสือเต้น กองประปาดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนบริเวณอู่ช่างอุ่ยซอย 28 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 


 
 
 
น้ำยาล้างจาน

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลโพตลาดแก้ว 
 
 
   
 
 
บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (9 ส.ค. 2565)    อ่าน 889  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ส.ค. 2565)    อ่าน 1702  ตอบ 0  
สอบถามรายละเอียดผู้นำชุมชน (11 มิ.ย. 2565)    อ่าน 96  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพตลาดแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10